Algemene voorwaarden

 
§ 1 Toepasselijkheid 
Voor de zakelijke relatie tussen KPhP en de klant - ook voor alle toekomstige zaken - zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. Capella-software erkent geen afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij capella-software uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. 

§ 2 Totstandkoming van het contract en herroeping
KPhP verplicht zich niet om de bestelling van de klant te aanvaarden. In geval van typ-, print- of rekenfouten op de website, in catalogi of ander informatie- of reclamemateriaal, evenals om redenen die voortvloeien uit de beoordeling van de bestelling door KPhP, heeft KPhP het recht om zich te allen tijde terug te trekken. 

§ 3 Levering en omruiling 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn op het door de klant opgegeven afleveradres. Het risico gaat over op de koper zodra de levering de activiteiten van capella-software heeft verlaten, ook indien deelleveringen plaatsvinden. Informatie over de leveringstermijn is vrijblijvend, tenzij bij uitzondering de leverdatum is toegezegd.

Ruilen of retourneren van de goederen is principieel uitgesloten. 

§ 4 Annuleringsvoorwaarden 
De koper de mogelijkheid om elke totstandkoming van een overeenkomst op afstand binnen twee weken te annuleren . In het geval van software is het herroepingsrecht beperkt voor zover de overeenkomst niet kan worden herroepen als de verzegeling van de gegevensdrager is verbroken. 

Het retourneren van licenties met download is uitgesloten volgens het herroepingsrecht. 

KPhP biedt testversies aan om te downloaden. Alle programma's zijn 15 dagen gratis, vrijblijvend en anoniem met onbeperkte functionaliteit te gebruiken. 

§ 5 Vervaldatum, betaling en verzuim
De koopprijs is direct bij bestelling verschuldigd. Indien de klant met betaling in gebreke is, is KPhP gerechtigd een vertragingsrente te vorderen van 4%. Indien kan worden aangetoond dat KPhP door verzuim hogere schade heeft geleden, is KPhP gerechtigd dit te beweren. Wissels worden niet geaccepteerd.

§ 6 Compensatie, retentie 
De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of erkend door KPhP. Bovendien is hij alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie. 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud 
Totdat alle vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van KPhP.

§ 8 Garantie en aansprakelijkheid
Indien er een defect is in het gekochte artikel waarvoor KPhP verantwoordelijk is, is  KPhP gerechtigd naar eigen inzicht het defect te verhelpen of een vervangend artikel te leveren. Als KPhP niet gereed is of niet in staat is om het defect / vervangende levering te verhelpen of als dit na een redelijke termijn wordt vertraagd om redenen waarvoor KPhP verantwoordelijk is, of als het verhelpen van defecten / vervangende levering op een andere manier mislukt, de koper heeft naar eigen inzicht het recht om zich terug te trekken uit het contract. Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht de rechtsgronden - uitgesloten. KPhP is dan ook niet aansprakelijk voor schade die niet aan het geleverde artikel zelf is ontstaan;

Voor zover de aansprakelijkheid van KPhP is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten. De garantieperiode bedraagt ​​zes maanden vanaf de risico-overdracht. Deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van gevolgschade veroorzaakt door gebreken, mits er geen aanspraken worden gemaakt uit onrechtmatige daad. 

Volgens de stand van de techniek kunnen fouten in softwareprogramma's en de bijbehorende documentatie niet worden uitgesloten. Bovendien is het niet mogelijk om softwareprogramma's zo te ontwikkelen dat ze foutloos zijn voor alle toepassingsvoorwaarden en alle eisen van de klant of foutloos samenwerken met alle programma's en hardware van derden. Voorbeelden zijn scanners, toetsenborden of geluidsbibliotheken van verschillende fabrikanten. KPhP geeft geen enkele garantie van bepaalde eigenschappen of van de bruikbaarheid voor de individueel door de klant geplande applicatie.

§ 9 Veilinggoederen 
Bij software die via veilingen of op vergelijkbare wijze is verkregen, ook bij aankopen bij handelaars of particulieren die niet door capella-software zijn geautoriseerd, registreert KPhP deze niet. Dit betekent ook dat de upgrade-autorisatie niet langer van toepassing is. 

§ 10 Upgrades 
Upgrades zijn lager geprijsde opvolgers of aanvullende versies van een capella-product (basisproduct). Alleen degenen die een basisproduct hebben, komen in aanmerking voor een upgrade. Het gebruik van upgrades is afhankelijk van het feit of u de eigenaar en gebruiker bent van het basisproduct. Een geïsoleerde overdracht van een upgrade of het basisproduct aan derden is daarom niet toegestaan. Bij aanschaf van een upgrade bestaat er in principe geen recht op verder gebruik van oudere programmaversies.

§ 11 Downloads 
Installatiebestanden van programma's kunnen alleen worden gedownload vanaf de website van KPhP (capella.nl). Installatiebestanden mogen niet buiten onze website toegankelijk worden gemaakt op de websites van anderen of via online opslagdiensten ("cloud"). Externe websites kunnen worden gekoppeld aan de website van KPhP (capella.nl).

§ 12 Activering 
Activering kan tot drie keer (automatisch) worden uitgevoerd als dit nodig mocht zijn vanwege een hardware / CPU-vervanging. Indien nodig zal KPhP op verzoek verdere activeringscodes verstrekken. Er is echter geen recht op verdere activeringscodes. Het kan online vanuit het programma of handmatig op de website van capella-software AG (www.capella.de) worden geactiveerd. KPhP is niet verplicht om oudere programmaversies te activeren als upgrades naar nieuwere programmaversies zijn aangeschaft.

§ 13 Meervoudige licenties , netwerklicenties, begeleidende licenties en leerling- / studentlicenties

Deze licenties zijn gebonden aan de koper en kunnen niet worden overgedragen, ook niet bij beëindiging van het gebruik. 

§ 14 Verdere ontwikkeling, technologische standaarden
Alle productbeschrijvingen, in het bijzonder de specificatie van hardware- en softwarevereisten, vereisen de laatste versie van het besturingssysteem, eventueel door middel van een update met behulp van zogenaamde servicepacks (Windows).

Het verkrijgen van gratis updates als onderdeel van productonderhoud vereist de beschikbaarheid van een modern internetprogramma (browser).

Capella-software AG, de ontwikkelaar van de software, en daarmee ook KPhP, behoudt zich het recht voor om fouten te maken, voorafgaande verkoop, verdere ontwikkeling en verbetering.

§ 15 Downloadlinks

KPhP verbindt zich ertoe geen onbeperkte downloadlinks voor oudere programmaversies aan te bieden, noch deze oudere programmaversies aan te passen aan nieuwe of bijgewerkte versies van het besturingssysteem of updates. 

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ondoelmatig zijn of later hun rechtsgeldigheid verliezen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

 

Dronten 01-03-2021

 

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid
Voor de zakelijke relatie tussen KPhP en de klant - ook voor alle toekomstige zaken - zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. Capella-software erkent geen afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij capella-software uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan.

§ 2 Totstandkoming van het contract en herroeping
KPhP verplicht zich niet om de bestelling van de klant te aanvaarden. In geval van typ-, print- of rekenfouten op de website, in catalogi of ander informatie- of reclamemateriaal, evenals om redenen die voortvloeien uit de beoordeling van de bestelling door KPhP, heeft KPhP het recht om zich te allen tijde terug te trekken.

§ 3 Levering en omruiling
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn op het door de klant opgegeven afleveradres. Het risico gaat over op de koper zodra de levering de activiteiten van capella-software heeft verlaten, ook indien deelleveringen plaatsvinden. Informatie over de leveringstermijn is vrijblijvend, tenzij bij uitzondering de leverdatum is toegezegd.

Ruilen of retourneren van de goederen is principieel uitgesloten.

§ 4 Annuleringsvoorwaarden
De koper de mogelijkheid om elke totstandkoming van een overeenkomst op afstand binnen twee weken te annuleren . In het geval van software is het herroepingsrecht beperkt voor zover de overeenkomst niet kan worden herroepen als de verzegeling van de gegevensdrager is verbroken.

Het retourneren van licenties met download is uitgesloten volgens het herroepingsrecht.

KPhP biedt testversies aan om te downloaden. Alle programma`s zijn 15 dagen gratis, vrijblijvend en anoniem met onbeperkte functionaliteit te gebruiken.

§ 5 Vervaldatum, betaling en verzuim
De koopprijs is direct bij bestelling verschuldigd. Indien de klant met betaling in gebreke is, is KPhP gerechtigd een vertragingsrente te vorderen van 4%. Indien kan worden aangetoond dat KPhP door verzuim hogere schade heeft geleden, is KPhP gerechtigd dit te beweren. Wissels worden niet geaccepteerd.

§ 6 Compensatie, retentie
De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of erkend door KPhP. Bovendien is hij alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud
Totdat alle vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van KPhP.

§ 8 Garantie en aansprakelijkheid
Indien er een defect is in het gekochte artikel waarvoor KPhP verantwoordelijk is, is KPhP gerechtigd naar eigen inzicht het defect te verhelpen of een vervangend artikel te leveren. Als KPhP niet gereed is of niet in staat is om het defect / vervangende levering te verhelpen of als dit na een redelijke termijn wordt vertraagd om redenen waarvoor KPhP verantwoordelijk is, of als het verhelpen van defecten / vervangende levering op een andere manier mislukt, de koper heeft naar eigen inzicht het recht om zich terug te trekken uit het contract. Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht de rechtsgronden - uitgesloten. KPhP is dan ook niet aansprakelijk voor schade die niet aan het geleverde artikel zelf is ontstaan;

Voor zover de aansprakelijkheid van KPhP is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten. De garantieperiode bedraagt ​​zes maanden vanaf de risico-overdracht. Deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van gevolgschade veroorzaakt door gebreken, mits er geen aanspraken worden gemaakt uit onrechtmatige daad.

Volgens de stand van de techniek kunnen fouten in softwareprogramma`s en de bijbehorende documentatie niet worden uitgesloten. Bovendien is het niet mogelijk om softwareprogramma`s zo te ontwikkelen dat ze foutloos zijn voor alle toepassingsvoorwaarden en alle eisen van de klant of foutloos samenwerken met alle programma`s en hardware van derden. Voorbeelden zijn scanners, toetsenborden of geluidsbibliotheken van verschillende fabrikanten. KPhP geeft geen enkele garantie van bepaalde eigenschappen of van de bruikbaarheid voor de individueel door de klant geplande applicatie.

§ 9 Veilinggoederen
Bij software die via veilingen of op vergelijkbare wijze is verkregen, ook bij aankopen bij handelaars of particulieren die niet door capella-software zijn geautoriseerd, registreert KPhP deze niet. Dit betekent ook dat de upgrade-autorisatie niet langer van toepassing is.

§ 10 Upgrades
Upgrades zijn lager geprijsde opvolgers of aanvullende versies van een capella-product (basisproduct). Alleen degenen die een basisproduct hebben, komen in aanmerking voor een upgrade. Het gebruik van upgrades is afhankelijk van het feit of u de eigenaar en gebruiker bent van het basisproduct. Een geïsoleerde overdracht van een upgrade of het basisproduct aan derden is daarom niet toegestaan. Bij aanschaf van een upgrade bestaat er in principe geen recht op verder gebruik van oudere programmaversies.

§ 11 Downloads
Installatiebestanden van programma`s kunnen alleen worden gedownload vanaf de website van KPhP (capella.nl). Installatiebestanden mogen niet buiten onze website toegankelijk worden gemaakt op de websites van anderen of via online opslagdiensten ("cloud"). Externe websites kunnen worden gekoppeld aan de website van KPhP (capella.nl).

§ 12 Activering
Activering kan tot drie keer (automatisch) worden uitgevoerd als dit nodig mocht zijn vanwege een hardware / CPU-vervanging. Indien nodig zal KPhP op verzoek verdere activeringscodes verstrekken. Er is echter geen recht op verdere activeringscodes. Het kan online vanuit het programma of handmatig op de website van capella-software AG (www.capella.de) worden geactiveerd. KPhP is niet verplicht om oudere programmaversies te activeren als upgrades naar nieuwere programmaversies zijn aangeschaft.

§ 13 Meervoudige licenties , netwerklicenties, begeleidende licenties en leerling- / studentlicenties

Deze licenties zijn gebonden aan de koper en kunnen niet worden overgedragen, ook niet bij beëindiging van het gebruik.

§ 14 Verdere ontwikkeling, technologische standaarden
Alle productbeschrijvingen, in het bijzonder de specificatie van hardware- en softwarevereisten, vereisen de laatste versie van het besturingssysteem, eventueel door middel van een update met behulp van zogenaamde servicepacks (Windows).

Het verkrijgen van gratis updates als onderdeel van productonderhoud vereist de beschikbaarheid van een modern internetprogramma (browser).

Capella-software AG, de ontwikkelaar van de software, en daarmee ook KPhP, behoudt zich het recht voor om fouten te maken, voorafgaande verkoop, verdere ontwikkeling en verbetering.

§ 15 Downloadlinks

KPhP verbindt zich ertoe geen onbeperkte downloadlinks voor oudere programmaversies aan te bieden, noch deze oudere programmaversies aan te passen aan nieuwe of bijgewerkte versies van het besturingssysteem of updates.

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ondoelmatig zijn of later hun rechtsgeldigheid verliezen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.Dronten 01-03-2021(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Capella 9

De nieuwste versie van capella is capella 9, voor meer info klik hier

Wilt u direct bestellen, klik dan hier

Proefversies

Test onze programma's 15 dagen met volledige functionaliteit!

Download het installatiebestand, installeer het programma en kies voor proefversie.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Capella reader

Download de gratis Capella reader (voor Windows of MacOS) voor het lezen, beluisteren en afdrukken van Capella bestanden.

© 2021 - 2024 Capella software | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel